Moja misja

„Moją misją jest zmienić następne pokolenie, aby dzieci były przez całe życie wrażliwe i aby kochały z otwartym sercem każdą istotę żywą” Tom Serce

   Tom Justyniarski - autor pierwszej demokratycznie wybranej lektury szkolnej „Psie troski”, wspó³czesny pisarz i obroñca zwierz¹t, autor bardzo lubianych ksi¹¿ek dla dzieci i doros³ych m.in. : "Psie troski", "Mój przyjaciel bocian", "Kocia mama", "Królowie ¿ycia".

   Jego ksi¹¿ka "Psie troski" wygra³a konkurs i zajê³a 1. miejsce w TOP 10 Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednoczeœnie zostaj¹c Lektur¹ Szkoln¹ oraz Kolorow¹ Klasyk¹ ( a tym samym przechodzi do historii).

Wspó³autor i pomys³odawca ksi¹¿ki - bestsellera "Poznaj Mêskie Sekrety".

Za ksi¹¿ki otrzyma³ nagrodê "Ksi¹¿ki z dusz¹", dodatkowo nominowany do Orderu Uœmiechu.

   Jego „Ksi¹¿ki z moc¹" zmieniaj¹ na lepsze: postawy i nawyki dzieci, ucz¹ przede wszystkim "Uczuæ wy¿szych"tzn: szacunku do wszystkich istot ¿ywych, mi³oœci, tolerancji i empatii. Jego ksi¹¿ki polecane s¹ przez wybitnych psychologów jako obowi¹zkowew dobrym wychowaniu dzieci.

   Lider biznesu, coach, mentor, nauczyciel, rzecznik Towarzystwa Obrony Zwierz¹t RP.
Jest orêdownikiem i obroñc¹ zwierz¹t, uratowa³ ponad 1000 zwierz¹t.

   W szko³ach odwiedzi³ na „Lekcjach mi³oœci do zwierzat” ju¿ ponad 200.000 dzieci, którym przekaza³ swoje idee i wiarê w bezinteresown¹ mi³oœæ do zwierz¹t. Przyjaciel dzieci i przede wszystkim kochaj¹cy tata.

Pomys³odawca pierwszego w Polsce i Europie "Okna ¯ycia dla zwierz¹t",

   Za³o¿yciel Szkolnych Kó³ „Anio³y Ze Szko³y” - www.anio³yzeszko³y.pl S¹ to Szkolne Ko³a Towarzystwa Obrony Zwierz¹t, której obroñcami zosta³o ju¿ 50.000 dzieci, a tak¿e pomys³odawca jak¿e potrzebnych akcji edukacyjno-spo³ecznych: "Dzieci czytaj¹ ksi¹¿ki psom ze schroniska" i „Puste Schroniska” .

"Zwierzę nie jest rzeczą.

Zwierzęta to nasza rodzina.

Zwierzęta czują tak jak my."

- Tom Justyniarski